معاون مدیر فناوری اطلاعات

دکتر محرم منصوری زاده
تحصیلات:  دکتری کامپیوتر
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  mansoorm@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/mansourizadeh/
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند