مهندس علي دشتي
رئيس فناوري اطلاعات
مهندس الهام سادات سالم
كارشناس مسئول نرم افزار
مهندس پریسا کاوندی
کارشناس فناوری اطلاعات
مهندس امیر جعفری
کارشناس سخت افزار
مهندس علیرضا عبدی نژاد
مسئول اتوماسیون اموال
مهندس مرتضی نیازی
امور فناوری اطلاعات
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند