مسئول اتوماسیون اموال

مهندس علیرضا عبدی نژاد
تلفن:  38381450
تلفن داخلي:  258
آدرس:  دانشگاه بوعلي سينا-سازمان مركزي-طبقه دوم-اتاق 22
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند