ردیف دانشکده/واحد نام و نام خانوادگی
تلفن
مستقیم داخلی

1
دانشکده مهندسی آقای محمدی کادر

38292505-8

 
  شرکت    

2
دانشکده کشاورزی خانم بارانچی کادر 34424014 236
  شرکت    

3
دانشکده علوم انسانی آقای بشیری کادر

38292614-7

 
  شرکت    

4
دانشکده علوم پایه  آقای قاسمی کادر    
آقای نوری شرکت    121

5
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی خانم میرنقیبی  کادر  

38292614-7

413
  شرکت    
 
6
 دانشکده هنر و معماری   کادر  34229050  
  شرکت    
 
7
دانشکده شیمی  آقای عبدالهی کادر    
آقای موسیوند شرکت   210

8
 دانشکده پیراپزشکی آقای سجادی نیا کادر  34229050  
  شرکت    
 
9
 ساختمان مرکزی   کادر    
آقای غفاری شرکت 09188186734 465
 
10
 خوابگاه   کادر    
آقای امینی شرکت    
 
11
 تغذیه آقای عبدلی کادر    
آقای منتقم شرکت

09189039073

 
 

 

 

 

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند