نرم افزار

نرم افزار


نرم افزار


الهام سادات سالم
- کارشناس مسئول نرم افزار -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل : e-salem@basu.ac.ir

تلفن : 38380661


داخلی : 291
پریسا کاوندی
- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل : p.kavandi@basu.ac.ir

تلفن : 38380661


داخلی : 290
آدرس کوتاه :

اخبار و اطلاعیه ها