Entries with tag گزارش.

مرکز محاسبات سریع: مفاهیم، اهداف و ساختار

مرکز محاسبات سریع مجهز به کامپیوترهایی با توان پردازشی زیاد است که برای ارائه خدمات محاسباتی و پردازشی به پروژه‌های پژوهشی علمی و مهندسی استفاده می‌شود. با راه‌اندازی چنین مرکزی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند پروژه‌هایی با دادگان زیاد و محاسبات انبوه را که در دنیای واقعی بسیار معمول هستند؛ اجرا نمایند. افزون بر این، چنین مرکزی می‌تواند توان محاسباتی ماشین‌های قوی خود را میان کاربران متعدد به اشتراک گذاشته و کمک شایانی به بهره‌وری از منابع موجود بنمایند. در این مقاله اهداف و ساختار مراکز محاسبات سریع را به‌صورت عام معرفی نموده و نحوه استفاده از آنها را توضیح می‌دهیم.  

مقاله کامل را می توانید در شماره سوم فصلنامه معاونت پژوهشی مطالعه نمایید. 

 

نمایش 1 نتیجه