بازگشت به صفحه کامل

نظرسنجی

نظرسنجی


 

فرم نظرسنجی کارکنان

پرسشنامه حاضر با این هدف طراحی شده تا بتوانیم نظرات شما را به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی دانشگاه، مورد سنجش قرار دهیم . از این رو با نظرات ارزشمند خود ما را برای برنامه ریزی، ارتقاء و بهبود بخش های مختلف یاری فرمایید.

آدرس کوتاه :