بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

نظرسنجی

نظرسنجی


 

فرم نظرسنجی کارکنان

پرسشنامه حاضر با این هدف طراحی شده تا بتوانیم نظرات شما را به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی دانشگاه، مورد سنجش قرار دهیم . از این رو با نظرات ارزشمند خود ما را برای برنامه ریزی، ارتقاء و بهبود بخش های مختلف یاری فرمایید.

آدرس کوتاه :