اتصال کابلی

 

در این روش همه کاربران به شرح ذیل می توانند از شبکه کابلی دانشگاه استفاده نمایند:

  • اساتید : با توجه به نیاز در اتاق هر یک از اساتید محترم نود های شبکه تعبیه گردیده است. اساتید محترم با متصل کردن سیستم خود به این نودها، به شبکه دانشگاه و اینترنت دسترسی خواهند داشت.
  • کارکنان: با توجه به نیاز در اتاق هر یک از کارکنان محترم نود های شبکه تعبیه گردیده است. کارکنان با متصل کردن سیستم خود به این نودها به شبکه دانشگاه و اینترنت دسترسی خواهند داشت.
  • دانشجویان:دانشجویان گرامی نیز جهت استفاده از شبکه کابلی میتوانند به سایت اینترنت دانشکده ذیربط مراجعه نموده و از خدمات سایت بهره مند گردند.