نام و نام خانوادگی

 

مدت تصدی   

 

   

دکتر مهدی سخایی‌نیا

تحصیلات: دکتری کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

وب سایت: https://eng.basu.ac.ir/~sakhaei

1396-1400

دکتر مرتضی یوسف صنعتی

تحصیلات: دکتری کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

وب سایت: https://eng.basu.ac.ir/~mysanati

1395-1396

 

دکتر یونس سیفی

تحصیلات: دکتری کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

 

1393-1395

دکتر حسن ختن‌لو

تحصیلات: دکتری کامپیوتر

مرتبه علمی: استاد

وب سایت:https://basu.ac.ir/~khotanlou

1387-1393

 

دکتر علی دیهیمی

تحصیلات: دکتری برق

مرتبه علمی: دانشیار

 

 

1382-1387

دکتر حسن ختن‌لو

تحصیلات: دکتری کامپیوتر

مرتبه علمی: استاد

وب سایت: https://basu.ac.ir/~khotanlou

1381-1382

دکتر میرحسین دزفولیان

تحصیلات: دکتری کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

وب سایت: https://eng.basu.ac.ir/~dezfoulian

1375-1381