افراد

مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه از گذشته تا حال

دکتر میرحسین میردزفولیان
اولین مدیر فناوری اطلاعات

رشته تخصصی: مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي

مدت خدمت:

1375-1381

دکتر حسن ختن لو
دومین مدیر فناوری اطلاعات

رشته تخصصی: مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي

مدت خدمت:

1381-1382

دکتر علی دیهیمی
سومین مدیر فناوری اطلاعات

رشته تخصصی: مهندسي برق

مدت خدمت:

1382-1387

دکتر حسن ختن لو
چهارمین مدیر فناوری اطلاعات

رشته تخصصی: مهندسي كامپيوتر-هوش مصنوعي

مدت خدمت:

1387-1393

دکتر یونس سیفی
پنجمین مدیر فناوری اطلاعات

رشته تخصصی: مهندسي کامپیوتر

مدت خدمت:

1393-1395

دکتر مرتضی یوسف صنعتی
ششمین مدیر فناوری اطلاعات

رشته تخصصی: مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

مدت خدمت:

1395-1396

دکتر مهدی سخائی نیا
هفتمین مدیر فناوری اطلاعات

رشته تخصصی: مهندسي كامپيوتر

مدت خدمت:

1396-1400

دکتر محرم منصوری زاده
هشتمین مدیر فناوری اطلاعات

رشته تخصصی: مهندسي كامپيوتر

مدت خدمت:

1400- ادامه دارد