مرکز محاسبات سریع

 

مرکز محاسبات سریع دانشگاه شبکه ای متشکل از چندین کامپیوتر پرقدرت است که به منظور ارائه خدمات محاسباتی به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران راه اندازی شده است. 

 

 

hpc.basu.ac.ir