مدیر فناوری اطلاعات

دکتر محرم منصوری زاده
تحصیلات:  دکتری کامپیوتر
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  mansoorm@basu.ac.ir
وب سایت: http://basu.ac.ir/~mansoorm
تلفن:   31407200
تلفن داخلی:  7200
آدرس:  همدان، خیابان شهید فهمیده، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی،  مدیریت فناوری اطلاعات

معاون مدیر فناوری اطلاعات

دکتر رضا محمدی
تحصیلات:  دکتری کامپیوتر
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  r.mohammadi@basu.ac.ir
وب سایت: https://eng.basu.ac.ir/~r.mohammadi
تلفن:  31401032
تلفن داخلی: 1032
آدرس:  همدان، خیابان شهید فهمیده، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی،  مدیریت فناوری اطلاعات