افراد

مدیریت فناوری اطلاعات

دکتر محرم منصوری زاده
مدیر فناوری اطلاعات

رشته تحصیلی: مهندسي كامپيوتر
مرتبه علمی: دانشیار

رایانامه: mansoorm@basu.ac.ir
آدرس: همدان-خیابان شهید فهمیده-دانشگاه بوعلی سینا-سازمان مرکزی-مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن: 31407200
تلفن داخلی: 7200

صفحه شخصی

دکتر رضا محمدی
معاون فناوری اطلاعات

رشته تحصیلی: مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري
مرتبه علمی: استادیار

رایانامه: r.mohammadi@basu.ac.ir
آدرس: همدان-خیابان شهید فهمیده-دانشگاه بوعلی سینا-سازمان مرکزی-مدیریت فناوری اطلاعات
تلفن: 31401032
تلفن داخلی: 1032

 
صفحه شخصی