مدیر فناوری اطلاعات


دکتر مهدی سخائی نیا
تحصیلات:  دکتری کامپیوتر
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  sakhaei@basu.ac.ir
وب سایت:  http://basu.ac.ir/~sakhaei
تلفن:  38381346
تلفن داخلی: 466
آدرس:  همدان، خیابان شهید فهمیده، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی،  مدیریت فناوری اطلاعات

 

 

معاون مدیر فناوری اطلاعات

 

دکتر محرم منصوری زاده
تحصیلات:  دکتری کامپیوتر
مرتبه علمی:  استادیار
ایمیل:  mansoorm@basu.ac.ir
وب سایت: http://basu.ac.ir/~mansoorm
تلفن:  38381346
تلفن داخلی: 466
آدرس:  همدان، خیابان شهید فهمیده، دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی،  مدیریت فناوری اطلاعات