شبکه و سخت افزار


علی دشتی
- رئیس گروه فناوری اطلاعات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل : dashty@basu.ac.ir

تلفن : 38381450


داخلی : 258
امیر جعفری
- کارشناس مرکز داده -
تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات

ایمیل : jafari@basu.ac.ir

تلفن : 38381450


داخلی : 259
مهدی محمدی جهت
- کارشناس سخت افزار -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38381450


داخلی : 258

نرم افزار


الهام سادات سالم
- کارشناس مسئول نرم افزار -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل : e-salem@basu.ac.ir

تلفن : 38380661


داخلی : 291
پریسا کاوندی
- کارشناس مسئول فناوری اطلاعات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

ایمیل : p.kavandi@basu.ac.ir

تلفن : 38380661


داخلی : 290
وحیده میرزاابراهیمی
- کارشناس نرم افزار -
تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر

ایمیل : v.mirzaebrahimi@basu.ac.ir

تلفن : 38380698


داخلی :
کبری زنگنه
- کارشناس امور اداری -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل : k.zangeneh@basu.ac.ir

تلفن : 38381346


داخلی : 466