فرم نظرسنجی کارکنان

پرسشنامه حاضر با این هدف طراحی شده تا بتوانیم نظرات شما را به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی دانشگاه، مورد سنجش قرار دهیم . از این رو با نظرات ارزشمند خود ما را برای برنامه ریزی، ارتقاء و بهبود بخش های مختلف یاری فرمایید.

 

نظارت و سرپرستی

میزان رضایت از نحوه همکاری مدیران با پرسنل و راهنمایی های ایشان برای بهبود روند کار
میزان رضایت از نحوه برخورد مدیران ارشد مرکز
میزان رضایت از نحوه رسیدگی و توجه به انتقادات و پیشنهادات شما توسط مدیران
میزان رضایت از تکریم کارکنان به نحو مطلوب (تشویق، توبیخ، احترام گذاشتن ،...)

امنیت شغلی

میزان رضایت از برقراری عدالت و عدم تبعیض بین کارکنان توسط مافوق
میزان رضایت از پست سازمانی متناسب با تحصیلات و مهارت شغلی
میزان رضایت از بیمه ( تکمیلی، مسئولیت، بازنشستگی،...)
میزان رضایت از موقعیت شغلی
میزان رضایت و آشنایی از شرح وظایف محوله

ارتباط با همکاران

میزان رضایت از کیفیت فضای فیزیکی محیط کار( سرمایش، گرمایش، نظافت و ایمنی)
میزان رضایت از ارائه خدمات در غذا خوری ( کمیت، کیفیت، زمان و نحوه سرویس دهی )

ارتقاء

میزان رضایت از انجام به موقع ارتقاء رتبه و گروه
میزان رضایت از انتصاب در سازمان مطابق با خدمات و صلاحیت افراد
میزان رضایت از نحوه انتخاب کارمند نمونه