اطلاعات تماس

 

 

تلفن مستقیم:
98-81-38380661
98-81-38381450

نمابر:    98-81-38380628

پست الکترونیکی: support@basu.ac.ir

 

تلفن داخلی: 258-259-290-291

آدرس: همدان - بلوار شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا- مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات - کد پستی 6517838695