تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

میز خدمت کارکنان

 نام خدمت ارائه شده

فرآیند درخواست

آدرس مرتبط

کارشناس مربوطه/

 شماره تماس

VPN

 درخواست حساب کاربری اینترنت

فرآیند ایجاد VPN

---

الهام سادات سالم

تلفن: 38380661

داخلی:291  

تغییر کلمه عبور

مراجعه به سامانه

تغییر رمز اینترنت

 

اطلاع از وضعیت حساب کاربری اینترنت

مراجعه به سامانه

وضعیت حساب کاربری

 

فراموشی کلمه عبور

 

 مراجعه حضوری به مدیریت فناوری اطلاعات

---

الهام سادات سالم

تلفن: 38380661

داخلی:291  

افزایش ترافیک روزانه

 

---

الهام سادات سالم

تلفن: 38380661

داخلی:291  

ایمیل

ایجاد ایمیل دانشگاهی

 فرآیند درخواست ایمیل دانشگاهی 

        mail.basu.ac.ir    

 پریسا کاوندی

 تلفن : 38380661

داخلی: 290

فراموشی کلمه عبور

مراجعه به سامانه

https://mail.basu.ac.ir/forgetPassword.do

---

افزایش فضای ایمیل شخصی

فرآیند درخواست افزایش فضای ایمیل شخصی (در حال بروزرسانی)

---

پریسا کاوندی

 تلفن : 38380661

داخلی: 290