تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

میز خدمت اعضای هیأت علمی

 نام خدمت ارائه شده

فرآیند درخواست

آدرس مرتبط

کارشناس مربوطه/

 شماره تماس

VPN

 درخواست حساب کاربری اینترنت

فرآیند ایجاد VPN

---

 مرتضی نیازی

 تلفن : 38381450

داخلی: 259

تغییر کلمه عبور

مراجعه به سامانه

تغییر رمز اینترنت

 

اطلاع از وضعیت حساب کاربری اینترنت

مراجعه به سامانه

وضعیت حساب کاربری

 مرتضی نیازی

 تلفن : 38381450

داخلی: 259

فراموشی کلمه عبور

 

 مراجعه حضوری به مدیریت فناوری اطلاعات

---

 مرتضی نیازی

 تلفن : 38381450

داخلی: 259

افزایش تعداد
session

فرآیند افزایش تعداد
session
(در حال بروزرسانی)

---

 مرتضی نیازی

 تلفن : 38381450

داخلی: 259

ایمیل

ایجاد ایمیل دانشگاهی

 فرآیند درخواست ایمیل دانشگاهی 

        mail.basu.ac.ir    

 پریسا کاوندی

 تلفن : 38380661

داخلی: 290

فراموشی کلمه عبور

مراجعه به سامانه

https://mail.basu.ac.ir/forgetPassword.do

---

افزایش فضای ایمیل شخصی

فرآیند درخواست افزایش فضای ایمیل شخصی (در حال بروزرسانی)

---

پریسا کاوندی

 تلفن : 38380661

داخلی: 290

BASU Drive

درخواست استفاده از فضای ذخیره سازی فایل

فرآیند درخواست حساب کاربری

https://drive.basu.ac.ir/cgi-bin

الهام سادات سالم

تلفن: 38380661

داخلی:291  

پروفایل اساتید

ویرایش اطلاعات در پروفایل اساتید

تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به مدیریت فناوری اطلاعات

http://basu.ac.ir/profs

الهام سادات سالم

تلفن: 38380661

داخلی:291