تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

میز خدمت دانشجویان

 نام خدمت ارائه شده

فرآیند درخواست

آدرس مرتبط

کارشناس مربوطه/

 شماره تماس

VPN

ایجاد حساب کاربری اینترنت

فرآیند ایجاد VPN

---

الهام سالم

 تلفن : 38380661

داخلی: 291

تغییر کلمه عبور

مراجعه به سامانه

تغییر رمز اینترنت

---

اطلاع از وضعیت حساب کاربری اینترنت

مراجعه به سامانه

وضعیت حساب کاربری

--

فراموشی کلمه عبور

 مراجعه حضوری به مدیریت فناوری اطلاعات

---

الهام سالم

 تلفن : 38380661

داخلی: 291

ایمیل (مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

ایجاد ایمیل دانشگاهی

 فرآیند درخواست ایمیل دانشگاهی 

        mail.basu.ac.ir    

 پریسا کاوندی

 تلفن : 38380661

داخلی: 290

فراموشی کلمه عبور

مراجعه به سامانه

https://mail.basu.ac.ir/forgetPassword.do

---